ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Skog

Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna....


Läs mer

Norrskog

Norrskog

Skog

Norrskog har drygt 12 000 medlemmar i Västernorrland, Jämtland och Södra Lappland. Vi sysselsätter 300 personer och har 200 förtroendevalda. Verksamheten bedrivs decentraliserat inom vårt geografiska område och vi finns representerade på 25 orter och säljer till 30 länder. Omsättningen är ca 2 miljarder per år och vi driver egna sågverk och hyvlerier. Vi utgör en unik kombination av förening och industri. Ett företag med mycket stolthet, engagemang och arbetsglädje!


Läs mer

Orsa Besparingsskog

Orsa Besparingsskog

Skog

Orsa Besparingsskog bildades 1879 för att skapa välstånd för bygden och ägarna. Besparingsskogen har genom åren haft och har fortfarande ett mycket stort och viktigt inflytande i bygden och fungerar på många sätt som en motor som garanterar folket i bygden välstånd och en fortsatt positiv utveckling i framtiden. Idag har Orsa Besparingsskog ett markinnehav på ca 75000 ha, varav 60000 ha är produktiv skogsmark. En viktig del av verksamheten är Tallheds plantskola, där de plantor som skall...


Läs mer

Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Skog

Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 70.000 hektar stort varav c:a 44.000 är produktiv skogsmark. Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog bildades på 1880-talet genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet.


Läs mer

Ponsse

Ponsse

Skog

Vi på Ponsse är en av världens ledande tillverkare av skogsmaskiner med ett brett utbud av skotare, skördare och skördaraggregat i alla storleksklasser. PONSSE koncernen består av moderbolaget Ponsse Plc i Finland med 11 dotterbolag och 26 återförsäljare över hela världen. I Sverige sköts försäljning och service av Ponsse AB, ett helägt dotterbolag med huvudkontor och säte strax norr om Västerås. Ponsse AB:s omsätter ca: 525 milj. kr och har idag närmare 50 anställda. Team Ponsse-andan...


Läs mer

Rudvirke Skog

Rudvirke Skog

Skog

Rundvirke Skog AB är råvarubolaget i Sveriges största specialvirkeskoncern- Rundvirke Industrier! Koncernen präglas av ett högt kvalitetstänkande från råvaruanskaffning till försäljning. Koncernens uppgift är att förädla specialvirke där Rundvirke Skog förser produktionsenheterna i Dalarna, Hälsingland och Jämtland med den specifika råvaran. Inköpsverksamheten sträcker sig från Mälardalen till Jämtland.


Läs mer

S.D. Cappelen Skoger

S.D. Cappelen Skoger

Skog

S.D. Cappelen Skoger er Cappelen Gruppens operative forvalter av 22 600 ha skogeiendommer i Telemark. Cappelen Gruppen, som årlig omsetter for ca. 100 MEUR, består blant annet av Ulefos Gruppen, med produksjons- og handelsvirksomheter innen VA-segmentet i Norden, produksjon av vannkraft, jord- og skogeiendommer, samt bolig- og bygningsmasse spredt på eiendommene. Cappelen Gruppen, med hovedkontor på Ulefoss, eies av familien Cappelen. Mer informasjon finnes på: www.cho.no


Läs mer

Sandåsa Timber AB

Sandåsa Timber AB

Skog

Sandåsa Timber AB är ett sågverks- och träförädlingsföretag med verksamhet i Mälardalen och dess södra omnejd. Två sågverk, en träförädlingsanläggning samt en pelletsfabrik ingår i gruppen. Virkesomsättningen är ca 500 000 m3fub per år.


Läs mer

SCA Skog

SCA Skog

Skog

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.


Läs mer

Siljan Skog

Siljan Skog

Skog

Siljan Skog växer och satsar på framtiden. Vi söker därför virkesköpare till hela vårt verksamhetsområde i mellansverige, från norra Värmland till södra Jämtland och från kust till fjäll.


Läs mer

Skånska landskap

Skånska landskap

Skog

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation. Verksamheten kan delas in i två huvudsakliga verksamhetsområden - en så kallad allmännyttig del som rör rekreation och friluftsliv, och en del som rör egendomsförvaltning.


Läs mer

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skog

Om oss Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar. Skellefteå Kraft strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökande som breddar vår mångfald. Vilka är vi Affärsenhet Värme består av fem avdelningar. Avdelningen Anläggning består av sex...


Läs mer

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan

Skog

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Målet för verksamheten är att öka kunskapen om och intresset för skogen och skogsbranschen. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap. Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara...


Läs mer

Skogen i Skolan / Föreningen Skogen

Skogen i Skolan / Föreningen Skogen

Skog

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skolan och skogssektorn och bedrivs helt på skolans villkor. Verksamheten finns i hela landet men din arbetsplats blir på det nationella kansliet som sköts av Föreningen Skogen – en ideell allmännyttig förening som arbetar för hållbart brukande av skogen. Vi är tolv personer med mångskiftande kunskaper som har kontoret i centrala Stockholm.


Läs mer

Skogforsk

Skogforsk

Skog

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 120 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar och Ekebo.


Läs mer

Skogsentreprenörerna

Skogsentreprenörerna

Skog

Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen. Vi arbetar för att: • föreningens medlemmar ska kunna vara professionella, lönsamma och fristående företagare • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch Vi verkar genom att erbjuda rådgivning, stöd och utbildning,...


Läs mer

Skogssällskapet

Skogssällskapet

Skog

Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och överträffa dessa mål. Vi är en grön organisation som arbetar för en hållbar utveckling och vi finns i Sverige, Finland och Baltikum.


Läs mer

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Skog

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda


Läs mer

Skogstjänst

Skogstjänst

Skog

Vi är ett expanderande företag som arbetar med biobränsle och skogsförvaltning. Vi producerar ca 650.000 m3 skogsbränsle per år till 33 värmeverk. Vi arbetar även med ca 90.000 ha skogs- och jordbruksförvaltning samt ca 200 hus och avverkar ca 290.000 m3. Övrig information se vår hemsida www.skogstjanst.se


Läs mer

Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna

Skog

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.