ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skog

Om oss Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar. Skellefteå Kraft strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökande som breddar vår mångfald. Vilka är vi Affärsenhet Värme består av fem avdelningar. Avdelningen Anläggning består av sex...


Läs mer

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan

Skog

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Målet för verksamheten är att öka kunskapen om och intresset för skogen och skogsbranschen. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap. Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara...


Läs mer

Skogen i Skolan / Föreningen Skogen

Skogen i Skolan / Föreningen Skogen

Skog

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skolan och skogssektorn och bedrivs helt på skolans villkor. Verksamheten finns i hela landet men din arbetsplats blir på det nationella kansliet som sköts av Föreningen Skogen – en ideell allmännyttig förening som arbetar för hållbart brukande av skogen. Vi är tolv personer med mångskiftande kunskaper som har kontoret i centrala Stockholm.


Läs mer

Skogforsk

Skogforsk

Skog

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 120 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar och Ekebo.


Läs mer

Skogsentreprenörerna

Skogsentreprenörerna

Skog

Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen. Vi arbetar för att: • föreningens medlemmar ska kunna vara professionella, lönsamma och fristående företagare • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch Vi verkar genom att erbjuda rådgivning, stöd och utbildning,...


Läs mer

Skogssällskapet

Skogssällskapet

Skog

Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och överträffa dessa mål. Vi är en grön organisation som arbetar för en hållbar utveckling och vi finns i Sverige, Finland och Baltikum.


Läs mer

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Skog

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda


Läs mer

Skogstjänst

Skogstjänst

Skog

Vi är ett expanderande företag som arbetar med biobränsle och skogsförvaltning. Vi producerar ca 600.000 m3 skogsbränsle per år till 30 värmeverk. Vi arbetar även med ca 90.000 ha skogs- och jordbruksförvaltning samt ca 200 hus och avverkar ca 250.000 m3. Övrig information se vår hemsida www.skogstjanst.se


Läs mer

Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna

Skog

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.


Läs mer

Sperlingsholm Gods AB

Sperlingsholm Gods AB

Skog

Sperlingsholm ligger i Halmstad kommun och är cirka 4500 ha, varav merparten skogsmark av hög bonitet. Godsförvaltningen omfattar dessutom hyresverksamhet, vatten- och vindkraft, jordbruk, viltförvaltning, täkt- och upplåtelseverksamhet.


Läs mer

Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk

Skog

Utveckla kulturarvet med oss! Att arbeta med att förvalta Sveriges kulturarv innebär att vara varsam om byggnaders själ och karaktär men också att anpassa och utveckla dem för framtiden. Vi är idag cirka 370 anställda på kontor runt om i Sverige. Här finns bland annat fastighetschefer, fastighetsförvaltare, driftledare, förvaltningstekniker, fastighetsutvecklare, administratörer, projektledare och flera andra specialister. Observera att vi inte har möjlighet att hantera spontanansökningar...


Läs mer

Stenvalls Trä AB

Stenvalls Trä AB

Skog

Idag äger och driver Anna Flink, Sven och Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB. Alla syskonen har sedan barnsben varit engagerade i företaget, deras brinnande intresse för företaget har gjort att de utvecklat företaget till en bland Sveriges mest kvalificerade anläggningar inom träförädling med mycket hög vidareförädling. Ledarskapsfilosofin och företagsklimatet hos oss präglas av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft och gott samarbete. Företaget har organiserats med korta...


Läs mer

Stora Enso

Stora Enso

Skog

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).


Läs mer

Sundins Skogsplantor

Sundins Skogsplantor

Skog

Sundins Skogsplantor startades 1996 med visionen att vara det självklara valet av skogvårdsentreprenör hos våra kunder. För att lyckas med det bygger vår verksamhet på att tillhandahålla högkvalitativa skogsplantor och skogsvårdstjänster till konkurrensmässiga priser – att vara det självklara valet av partner inom skogsvård.


Läs mer

Svenska Kyrkan - Göteborgs stift

Svenska Kyrkan - Göteborgs stift

Skog

Till stöd för församlingarnas verksamhet arbetar Göteborgs stift med kapitalförvaltning, skogsbruk och exploatering. Detta sker bl.a. genom förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter samt värdepapper. Göteborgs stifts innehav är i dagsläget 25 400 hektar skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark, 300 miljoner i värdepapper samt en hyresfastighet i centrala Göteborg.


Läs mer

Svenska kyrkan - Lunds stift

Svenska kyrkan - Lunds stift

Skog

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och fler än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.


Läs mer

Sydved

Sydved

Skog

​Sydved är ett skogsbolag som köper virke av dig som äger skog i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning utöver det vanliga. Vi är omkring 125 anställda och har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare. Den årliga omsättningen är cirka 2,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Jönköping.


Läs mer

Tieto

Tieto

Skog

About Tieto At Tieto we are a team of professionals spread across many countries who are working on the frontline of a wide range of industries. We inspire, we engage and we deliver. We have global capabilities and a strong presence where our clients need it – in the Nordics or via local delivery centres across the globe. Are you looking for a career with a company that both challenges and cares? Welcome to Tieto. We are committed to developing enterprises and society through information...


Läs mer

Timmerkörarna

Timmerkörarna

Skog

Timmerkörarna i Norrland AB är ett åkeriägt bolag med huvudkontor i Sollefteå och i Sundsvall. Våra kunder är Skogsbolag, sågverk och Industrier.


Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB

Skog

Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till ungefär 850 000 privat- och företagskunder. Läs mer på vattenfalleldistribution.se.